Αναστολή εφαρμογής του δεύτερου μηχανογραφικού στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις

Αναστέλλεται  στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις η έναρξη εφαρμογής του δεύτερου Μηχανογραφικού, δηλαδή να μπορούν οι υποψήφιοι , τον Σεπτέμβριο να δηλώσουν νέο Μηχανογραφικό, διεκδικώντας κενές θέσεις , στα ΑΕΙ, που έχουν μείνει από το πρώτο.

Έτσι για φέτος οι υποψήφιοι  θα συμπληρώσουν  μόνο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης, όπως πέρυσι.

Η διάταξη αυτή , σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας κρίθηκε απαραίτητη για δύο, κυρίως, λόγους, που επήλθαν αμφότεροι από την πρώτη εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής:

  1. Αφ’ ενός, διότι το 93% των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χάρη στην ΕΒΕ, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Σχολή ή Τμήμα μεταξύ των 10 πρώτων επιλογών τους, επομένως περιορίστηκε δραστικά η τυχαία εισαγωγή σε χαμηλής προτεραιότητας για τον υποψήφιο Σχολές ή Τμήματα, και
  2. Αφ’ ετέρου, προκειμένου να υπάρξει επαρκές χρονικό διάστημα εφαρμογής του συστήματος καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και των υποψηφίων, εν όψει της επιλογής τους.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 3 : 

Ρυθμίσεις για εισαγωγή τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τροποποίηση παρ. άρθρου 54 ν. 4777/2021 πρώτο εδάφιο παρ. του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), Περί των μεταβατικών διατάξεων του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, ρυθμίζονται θέματα για εισαγωγή τριτοβάθμια εκπαίδευση, τροποποιείται, μεταβατική διάταξη να καταλαμβάνει και ακαδημαϊκό 2022-2023, και παρ. του άρθρου 54 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για εισαγωγή τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τα ακαδημαϊκά 2021-2022 και 2022-2023, υποβάλλεται μηχανογραφικό δελτίο Παρ. του άρθρου 4Γτου ν. 4186/2013 (Α1 193) (μηχανογραφικό δελτίο Πρώτης φάσης), όπως άρθρο αυτό προστίθεται άρθρο 3 του παρόντος. μηχανογραφικό δελτίο του προηγούμενου εδαψίου υποβάλλεται χωρίς περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάψια δεύτερο και τρίτο παρ. 1 του άρθρου 4Γ και Παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται άρθρο 5 του παρόντος.»

Ολόκληρη η τροπολογία εδώ :

https://drive.google.com/file/d/11Nl2empXAFcdUqre93kg6BDWCqiKykHe/view?usp=sharing

 

Αναστολή εφαρμογής του δεύτερου μηχανογραφικού στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *