Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση, χορήγηση και ψηφιοποίηση απολυτήριων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων αυτών, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Ειδικότερα, για την έκδοση ψηφιοποιημένων απολυτηρίων τίτλων, αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών, προβλέπονται τα εξής: 

Άρθρο 1 – Έκδοση και χορήγηση απολυτηρίων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χρήση Τ.Π.Ε.

Τα ανωτέρω έγγραφα δύνανται να εκδίδονται και να χορηγούνται, επίσης: α) είτε ως πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα, β) είτε ως ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα γ) είτε ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα εφόσον προέρχονται από φορέα του δημόσιου τομέα, ή ως ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα εφόσον προέρχονται από ιδιωτική σχολική μονάδα.

Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο ανωτέρω Π.Σ. εκδίδονται βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσματα του περιεχομένου των εγγράφων τα οποία βεβαιώνουν την κτήση των αντίστοιχων τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και εμπεριέχουν επιμέρους στοιχεία αυτών.

Η ακρίβεια των στοιχείων των εν λόγω βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο ανωτέρω Π.Σ., βεβαιώνεται είτε από τους φορείς του δημόσιου τομέα, που είναι αρμόδιοι για την έκδοση, χορήγηση ή ψηφιοποίηση των εγγράφων των παρ. 1 και 2, είτε από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Το Φ.Ε.Κ. εδώ :

https://drive.google.com/file/d/1ApV0lZTeANXs2lmUBZh9rRYt109ZlN70/view?usp=sharing

Έκδοση, χορήγηση και ψηφιοποίηση απολυτήριων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων αυτών, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *