Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 34854/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με γνωματεύσεις για υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

https://drive.google.com/file/d/1cLnzpl94NachOA_TPjPbrt5Z4BW2KoNW/view?usp=sharing

 

Πανελλαδικές Εξετάσεις – Διευκρινίσεις σχετικά με γνωματεύσεις για υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *