Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,

Προς υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σας στις τρέχουσες συνθήκες (ΕξΑΕ στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από covid-19) και στο πλαίσιο των επιμορφωτικών στόχων του ετήσιου προγραμματισμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ (Πράξη 19/12-10-2020) καθώς και των Κύκλων Επιμόρφωσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ στην ΕξΑΕ (Πρόγραμμα επιμορφώσεων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση), προσκαλείσθε να δηλώσετε συμμετοχή στο «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη διδακτική αξιοποίηση

α) βασικών εργαλείων του λογισμικού Open e-class και

 β) διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων (padlet, kahoot, mentimeter), με εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των επιμορφουμένων με βασικά εργαλεία του λογισμικού Open e-class καθώς και με διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία (padlet, kahoot, mentimeter), με παραδείγματα-εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα, προς περαιτέρω διδακτική αξιοποίηση, για υποκίνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/-τριών, ενεργό συμμετοχή τους, παιγνιώδη μάθηση αλλά και επίτευξη καίριων μαθησιακών στόχων που αφορούν στην κατανόηση, τη διάδραση με την ύλη καθώς την αφομοίωσή της, με τη συνδρομή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. […]

Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων

ΠΕ.Κ.Ε.Σ.-ΠΔΕ Κρήτης

Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο : 

https://drive.google.com/file/d/1kPls0Y2w4V7S1WpGlAi1LyAGDCpgm4Do/view?usp=sharing

 

«Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη διδακτική αξιοποίηση α) βασικών εργαλείων του λογισμικού Open e-class και β) διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων (padlet, kahoot, mentimeter), με εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα», στο πλαίσιο των κύκλων επιμόρφωσης στην ΕξΑΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *